• Barefoot Specialist
  • Gratis transport vanaf 60€ (BE & NL)
  • Winkel in Brugge

9,5op 1894 reviews


Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
‘IEDEREEN LOOPT BV', met zetel te Noordzandstraat 85B, 8000 Brugge (België), ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0795.208.077.
'Koper': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met IEDEREEN LOOPT BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. IEDEREEN LOOPT BV behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van IEDEREEN LOOPT BV en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. IEDEREEN LOOPT BV kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. IEDEREEN LOOPT BV is bereikbaar via [email protected] of +32 56 903 106.

2. Informatie en overeenkomsten:

IEDEREEN LOOPT BV besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto's ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto's, zoals weergegeven op de website.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. IEDEREEN LOOPT BV en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van IEDEREEN LOOPT BV gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW en andere taksen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die IEDEREEN LOOPT BV in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door IEDEREEN LOOPT BV worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. Betaling

De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief eventueel verschuldigde belastingen, maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt IEDEREEN LOOPT BV een betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Bovendien geldt er vanaf de eerste aanmaning een administratieve meerkost van 10€ per dossier. Wanneer IEDEREEN LOOPT BV na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau of een juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die IEDEREEN LOOPT BV, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart  wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. IEDEREEN LOOPT BV is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Achteraf betalen met Billink: Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoest en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toesing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0.75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te bregen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
 

5. Levering

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een product niet op voorraad zou zijn, zal dit vermeld zijn op de website, of zal dit product tijdelijk niet besteld kunnen worden. 

Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. Alle producten worden (indien op voorraad) binnen de twee werkdagen na betaling verzonden. IEDEREEN LOOPT BV doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. IEDEREEN LOOPT BV neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welke verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Deze levertermijnen zijn niet van toepassing op bestellingen waarvan de betaling via overschrijving verloopt. Bij dergelijke bestellingen is de levertermijn twee (2) werkdagen na ontvangst van de betaling. 

Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, IEDEREEN LOOPT BV daarvan binnen de twee (2) dagen op de hoogte brengen. Alle meldingen over een levering die niet op tijd aangekomen is, dienen per e-mail te worden aangegeven via [email protected] .

De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

6. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt IEDEREEN LOOPT BV samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. IEDEREEN LOOPT BV meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen IEDEREEN LOOPT BV worden ingeroepen.

7. Gebreken en klachtindiening

De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen twee (2) dagen na levering aan IEDEREEN LOOPT BV schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Bij retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Sinds 15 februari 2019 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. IEDEREEN LOOPT BV is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren gedurende 3 maand, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

8. Omruiling

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan aanmelden voor retour. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Hierna heb je nogmaals 14 dagen om jouw product retour te sturen. Maak je gebruik van ons retourportaal? In dat geval krijg je maar liefst 30 dagen om de retour aan te melden. Hierna heb je nog 14 dagen om deze effectief terug te sturen.

Klik hier voor alle informatie over het retourportaal. (Enkel mogelijk vanuit België en Nederland)

Indien je geen gebruik maakt van het retourportaal, gelden de normale wettelijke bepalingen. In dat geval dient een retourzending opgestuurd te worden met de Post of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Gebruiker, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn van de garantieverlenging, moet de klant het product terugsturen naar IEDEREEN LOOPT BV. 

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal IEDEREEN LOOPT BV binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan IEDEREEN LOOPT BV betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruik werd gemaakt van het verzakingsrecht. Indien de goederen ten onrechte teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. IEDEREEN LOOPT BV is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper (bij derden) te stockeren gedurende 3 maand, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

Meer informatie over het retourportaal en hoe je een product kan terugsturen, kan je terugvinden op verzenden & retourneren.

9. Overmacht

In geval van overmacht is IEDEREEN LOOPT BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. IEDEREEN LOOPT BV is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

10. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het geldende privacy statement, consulteerbaar via de IEDEREEN LOOPT BV website.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van IEDEREEN LOOPT BV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement Kortrijk.

 

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

IEDEREEN LOOPT 9,5 / 10 - 1849 Reviews @ WebwinkelKeur
Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Manage cookies